24/201/8 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για «Ανατροπή - Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2018» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 493/24-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ/κού έτους 2018», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 494/24-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας..

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 24/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τ.Υ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 489/24-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού ποσού 15.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 472/21-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 100,88 € με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Αποκατάσταση ζημίας στο Δημοτικό Φωτισμό )» και την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι δημοτικού υπαλλήλου Αλεξ. Μαυράκη ως υπολόγου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 478/23-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 461,28 ευρώ με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 479/23-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 7ο . Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000, 00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ » σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.485/24-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800, 00 ευρώ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ » σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.486/24-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.487/24-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.168,76 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α΄) » σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 488/24-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 490/24-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την Ορθή επανάληψη της υπ' αρ. 161/2018 απόφασης σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 495/25-05-2018 Εισήγηση του /ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 12660/21-05-2018 αιτήσεως του κ. ΜΑΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 25-05-2018 , Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής .
ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 13170/25-05-2018 αιτήσεως της κ. ΚΙΑΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 25-05-2018 , Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
.ΘΕΜΑ 15ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου