25η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 08η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της η-μερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.516,27 ευρώ με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 513/30-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 180.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 514/30-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 515/30-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 516/30-05-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την διόρθωση σφάλματος της 76/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 519/01-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 53/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τ.Υ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑ-ΡΙΟΤΗΤΑΣ» και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 520/01-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ. Ένταλμα. Προπληρω-μής Νο Β488/18 ποσού 752,70 € επ' ονόματι της δημοτικής υπαλλήλου κ. Τριβέλλα Μαργαρίτας, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 521/01-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 13733/31-05-2018 αιτήσεως του κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη του Χρήστου που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 01-06-2018 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 9ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου