26η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 12η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-κού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 27.360,00 ευρώ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ » σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 524/06-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για το διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και να εκπροσωπήσει τον υπάλληλο του Δήμου κ. Μυτακίδη Πέτρο, σύμφωνα με την υπό ημερ. 23-05-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για το διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Νικόλαο Μελετίου ενώπιον του Ζ΄ Μονομελές Πλημμελειο-δικείου, σύμφωνα με την υπό ημερ. 23-05-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρε-σίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ. 14027/04-06-2018 Πρακτικού Αξι-ολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδει-ξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑ-ΡΙΟΤΗΤΑΣ».

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ.πρτ. 14214/05-06-2018 αιτήσεως του κ. Πουρουζίδη Γεωργίου του Νικολάου που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 08-06-2018 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ.πρτ. 14253/06-06-2018 αιτήσεως του κ. ΑΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γεωργίου που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 08-06-2018 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ.πρτ. 14284/06-06-2018 αιτήσεως της κ. KOZLOVA OKSANA του YURIY που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-06-2018 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 14534/08-06-2018 Πρακτικού Α-ξιολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την ορι-στική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕ-ΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 527/08-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.020.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»,, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 528/08-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 600.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 529/08-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου