29η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ.6 του 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτε-κτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 15η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνε-δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μο-ναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λόγω έκτακτης ανάγκης και περιορισμένων χρονικών ορίων.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ με τίτλο «ΈΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙ-ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 552/14-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου