31η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-κού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.128,20 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 545/14-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.178,00 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 546/14-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 620,00 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 547/14-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.194,80 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 548/14-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 156.744,00 ευρώ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 549/14-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ.Ενταλμ. Προπληρωμής Νο Β528/18 ποσού 4.797,55 € επ' ονόματι τoυ δημοτικού υπαλλήλου κ. Μαυράκη Αλεξανδρου, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 554/18-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ.Ενταλμ. Προπληρωμής Νο Β583/18 ποσού 4.385,44 € επ' ονόματι τoυ δημοτικού υπαλλήλου κ. Μαυράκη Αλεξανδρου, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 555/18-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.235,04€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 558/19-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 559/19-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χρ.Ενταλμ. Προπληρωμής Νο Α110/18 ποσού 9.100,00€ επ' ονόματι τoυ δημοτικού υπαλλήλου κ. Καράβα Ι-ωάννη, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 560/19-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οι-κονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11οΛήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 561/19-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Ορθή επανάληψη της υπ'αρ. 224/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 562/19-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 563/19-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΑΣ ΣΕΖΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 564/19-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 15ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.564,00 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 565/20-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 16ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 950,00 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 567/20-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 17ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 550,56€ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 568/20-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 18ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 425.000,00€ με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 566/20-06-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 19ο Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, σχετικά με την ανάθεση του εξώδικου και δικαστικού χειρισμού της προσφυγής που άσκησε η ανώνυμη εται-ρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε.» (Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.) κατά του Δήμου Ασπροπύργου σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 570/21-06-2018 Εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 20ο Λήψη απόφασης για Α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ.54/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τ.Υ. του Δήμου και Β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» Πρ. δαπάνης 74.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπό ημερ. 21-06-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών.

ΘΕΜΑ 21ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου