20η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 20η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Δευτέρα 9 Ιουλίου και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 9/7/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16846/4-7-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την «Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Δ' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου έτους 2017», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 339/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την «Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου έτους 2018», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 340/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση», για τον Δήμο Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 600/ΟΙΚ.ΥΠ./4-7-2018 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Συμψηφισμός οφειλών με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Καθορισμός Ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι έντεκα (11) μηνών για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών, κατόπιν της υπ' αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1, της με αριθ. 33/2006 ΠΥΣ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννης Παροτσίδης.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με: α)Την έγκριση της σύναψης και την αποδοχή των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των φορέων: 1. της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2. του Δήμου Ασπροπύργου και 3. του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Ν.Π.Ι.Δ., για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», β)Τον ορισμό του Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας, του Δήμου Ασπροπύργου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση της Πράξης και γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογραφή αυτής.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με: α)Την έγκριση της σύναψης και την αποδοχή των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 150/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, β)Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου Ασπροπύργου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος), γ)Τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογραφή αυτής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 9ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο των οδών «Μεγαρίδος - Λ. Δημοκρατίας - Γεωργίου Παπανδρέου - Ανδρέα Παπανδρέου».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 11ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ-1148 οικογενειακού τάφου στην Γεωργιάδου Ευμορφίλη, του Αναστασίου και της Χριστίνας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέμα 12ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 13ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου