34η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-κού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών -28ο Τμήμα Μον/λές σε ανακοπή που άσκησε η ΔΕΗ Α.Ε κατά της ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου, σύμφωνα με την υπ' αριθ.πρτ.: 594/03-07-2018 εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 744,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 595/03-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 596/03-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 558,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου εξετάσει τους ισχυρισμούς που προέβαλε η κ. Καραμπέρη Αλεξάνδρα με το εξώδικό της κατά του δήμου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρτ. 597/03-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Oρθή επανάληψη της υπ' αρ. 283/2018 απόφ ασης της Οικ. επιτροπής, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 598/03-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ.16854/04-07-2018 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 2.480,00€ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ.601/04-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 3.720,00€ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 602/04-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.756,00€ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 603/05-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 5.202,32€ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 604/05-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 115,66 € για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 605/05-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 24.800,00€ με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ », σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 606/05-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου