35η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 12η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 17060/06-07-2018 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ».


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 65/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τ.Υ. με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ » και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 612/06-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 66/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τ.Υ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ » και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 613/06-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 67/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τ.Υ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ » και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 614/06-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 64/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τ.Υ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ » και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 615/06-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 382,60€ για «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ.608/05-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 35,00€ για «ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 609/05-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.760,00€ με τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 610/05-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.656,00€ με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ » σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 611/05-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.717,86€ με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Ε΄ΔΕΔΔΗΕ/2018)», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 617/09-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Συνημμένα : Εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου