37η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 23η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αρ. πρωτ. 17873/17-07-2018 Πρακτικού Αξιολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.483,35 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ » σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 642/17-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.108,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ » σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 643/17-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.567,36€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ » σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 644/17-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 456,32€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ » σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 645/17-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 828,32 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 646/17-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 828,32 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 647/17-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 828,32 € με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 648/17-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.339,20€ με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 649/18-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΟΚΩ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 650/18-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ (DEXION) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρτ. 651/18-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 620,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων που εκτίθενται στο έγγραφο της Διεύθυνση ανθρωπίνων Πόρων- τμήμα Μισθοδοσίας, με αρ. πρωτ. 17487/12-7-18, προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου και των ερωτημάτων, που διατυπώνονται σε αυτό, σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ.656/19-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου