39η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 07η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ.πρωτ. 18467/24-07-2018 Πρακτικού και τον ορισμό προσωρινού αναδόχου για το συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ με τίτλο α) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και β) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 662/30-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 ευρώ με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 663/30-07-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 372,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του θέματος που διαλαμβάνει το έγγραφο με αρ.πρωτ.1394/17-01-2018 της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 644,80€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο στο Μονομελ. Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης των Σοφίας συζ. Θεόφιλου Λιάκου, Βασιλικής Λιάκου και Ευαγγέλου Λιάκου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 667/01-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 545,60€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο στο Μονομελ. Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συζήτηση της κλήσης του Γεωργίου Πηλιχού, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 668/01-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 644,80€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο στο Μονομελ. Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης των Παν. Λαζαρίδη και Kίλιας ή Κυριακής συζ. Παν. Λαζαρίδη, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 669/01-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 673/02-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για την Aνατροπή - αποδέσμευση πίστωσης και επαναδιάθεση αυτής με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 670/02-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 270.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 674/03-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00 ευρώ με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 675/03-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 ευρώ με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 676/03-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.100.000,00 ευρώ με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 677/03-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 14ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου