40η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της η-μερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «7η Αναμόρφωση Πρϋπολογισμού Οικ/κού έτους 2018 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 678/06-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ.19207/02-08-2018 Πρακτικού ελέγ-χου δικαιολογητικών για το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑ-ΡΙΟΤΗΤΑΣ» και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ'αρ. 91/2018 Μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτισης των όρων της δη-μοπρασίας για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ'αρ. 89/2018 Μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτισης των όρων της δη-μοπρασίας για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟ-ΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)».

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ'αρ. 88/2018 Μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτισης των όρων της δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ'αρ. 90/2018 Μελέτης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτισης των όρων της δημοπρασίας για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.116,00€ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και β) το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου κατά τις συζητήσεις που αφορούν την εταιρεία «ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 680/06-08-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου