46η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης του η-λεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αρ. συστήμ. 5920, ο οποίος αφορά την δαπάνη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ασπρο-πύργου» σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ. 20806/03-09-2018 Πρακτικό της Επιτροπής.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού, λόγω μεταβίβασης αρμοδιότητας, για «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων» ποσού 4.650,00 ευρώ για σύνταξη συμβολαίου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 705/03-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού, λόγω μεταβίβασης αρμοδιότητας, για «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων» ποσού 400,00 ευρώ για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς δύο οικοπέδων, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 704.Α/03-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού, λόγω μεταβίβασης αρμοδιότητας, για «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων» ποσού 300,00 ευρώ για σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 706/03-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χ.Ε. προπληρωμής Νο Α220/18 ποσού 14.717,86€ επ' ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου κ. Μαυράκη Αλε-ξανδρου, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 708/05-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ.πρτ. 18632/27-07-2018 αιτήσεως του κ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 05-09-2018 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ.πρτ. 19172/02-08-2018 αιτήσεως του κ. BUDO EL-TON που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 05-09-2018 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για την ανάκληση της 388/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής λόγω του Ν. 4555/2018 – Κλεισθένης, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 709/05-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου