47η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 13η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του υπ'αρ.πρωτ. 21061/05-09-2018 Πρακτικού δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του υπ'αρ. πρωτ. 21269/07-09-2018 Πρακτικού δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ».
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της υπ'αρ.98/2017 μελέτης και των τεχνικών
προδιαγραφών και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και την Κατάρτιση των όρων της
δημοπρασίας για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» σύμφωνα με
την υπ'αρ. πρωτ. 21328/'0-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντη Πολεοδομίας & Τεχν.Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 4ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

NIKOΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου