49η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 2α Οκτωβρίου 2018 ημέρα Tρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. έτους 2018 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος» σύμφωνα με την 760/28-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση της υπ΄αρ. 40/2017 μελέτης και των τεχνικών προ-διαγραφών, την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον Τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Πάρκου Γκορυτσάς» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 23004/28-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχν. Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση της υπ΄αρ. 61/2018 μελέτης και των τεχνικών προ-διαγραφών, την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον Τρόπο εκτέλεσης της προ-μήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και παιδότοπων του Δήμου Ασπροπύργου» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 22990/28-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχν. Υπηρε-σίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση της υπ΄αρ. 99/2018 μελέτης και των τεχνικών προ-διαγραφών, την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον Τρόπο εκτέλεσης της προ-μήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού Δήμου Ασπροπύργου» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 22998/28-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχν. Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για το Διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την προσφυγή της ε-ταιρείας SIMOS TRANS EΠΕ κατά το δήμου μας, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 740/24-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για το Διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την προσφυγή της εται-ρείας SIMOS TRANS EΠΕ κατά του δήμου μας, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 741/24-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για το Διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την προσφυγή της εται-ρείας ΑΦΟΙ ΛΙΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΕ κατά του δήμου μας, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 742/24-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για το Διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την προσφυγή τoυ ΚΑ-ΡΑΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ κατά του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 743/24-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Αποδέσμευση κωδικού από την παγία προκαταβολή, σύμφωνα με την υπ' αρ.
738/21-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για το Διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για κατάθεση προτάσεων, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 753/26-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για το Διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για κατάθεση προτάσεων, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 754/26-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για το Διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να Γνωμοδοτήσει επί εργατικών - περιουσιακών διαφορών, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 28-09-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας .
ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την «Α-ΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ» σύμφωνα με την υπ'αρ. 759/27-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 14ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου