51η /2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 09η Oκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-μοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημε-ρησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αρ. πρωτ. 23708/04-10-2018 Πρακτικού επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού ανα-δόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».

ΘΕΜΑ 2ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικ. Πρωτοδ. Αθηνών – 29ο Τμ. Μονομελές σε ανακοπή που άσκησε η ΟΣΕ ΑΕ κατά της ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 762/03-10-2018 Ει-σήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικ. Πρωτ. Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΕΤΕΚΑ ΑΕ κατά του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπό ημερ. 04-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου