54η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση της υπ'αρ. 103/2018 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών, την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον Τρόπο εκτέλεσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 783/22-10-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης του Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αρ.συστημ. 59201 , με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το υπ'αρ.πρωτ. 25446/19-10-2018 Πρακτικό της επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος ενώπιον του 5ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 05-11-2018 της με ΑΒΕΜ:ΠΡ726/29-05-2018 προσφυγής της α.ε. με την επωνυμία «Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε.» και της με Π184/26-06-2018 πρόσθετης παρέμβασης της α.ε. με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» υπέρ της προσφεύγουσας κατά του Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 789/23 -10-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος ενώπιον του 8ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 01-11-2018 της με ΑΒΕΜ:ΠΡ391/13-02-2018 προσφυγής της Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 788/23-10-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή του ΓΙΑΛΑΜΠΟΥΚΗ ΠΕΤΡΟΥ κατά του Δήμου μας, με αριθ. Κατάθ. 7051/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 24-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της ΑΛΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ κατά του Δήμου μας, με αριθ. Κατάθ. 43786/2007, σύμφωνα με την υπό ημερ. 24-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την προσφυγή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΙΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ο.Ε. κατά του Δήμου μας, με αριθ. Κατάθ. 6947/2014, σύμφωνα με την υπό ημερ. 24-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου