55η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.(Ορθή Επανάληψη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 6η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερη-σίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. έτους 2018 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος» σύμφωνα με την 795/31-10-2018 Εισή-γηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ. 105/2018 μελέτης της δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ , τον Τρόπο εκτέλεσης & κατάρτιση των όρων διακήρυξης και με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Επέκταση και Αναβάθμιση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ασπροπύργου», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 26546/30-10-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 26547/30-10-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την διόρθωση εις το ορθό, πεδίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 26548/30-10-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας & Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 61151, ο οποίος αφορά την δαπάνη με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το υπ'αρ.πρωτ. 26589/31-10-2018 Πρακτικό της επιτροπής.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 26655/31-10-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 7.088,40€ με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Ζ΄ ΔΕΔΔΗΕ 2018)» και την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου Αλεξ. Μαυράκη ως υπολόγου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 796/02-11-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος συστήματος 64199 ο οποίος αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», σύμφωνα με το υπ'αρ.πρωτ. 26884/02-11-2018 Πρακτικό της επιτροπής.

ΘΕΜΑ 9ο Ορθή επανάληψη της υπ'αριθ. 514/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την υπό ημερ. 30-10-2018 Εισήγηση του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 26937/02-11-2018 Πρακτικού Αξιολόγησης /Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

ΘΕΜΑ 11ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένα : Εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
Σημείωση: 1 .ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε
να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη.
2.Οι σχετικοί φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται
προς ενημέρωση σας στο Τμ. Γραμμ.Οικ/κής Επιτροπής.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου