58η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ’ όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί   «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 03η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Εισήγησης για τη σύνταξη του τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ασπροπύργου, που αφορά τη σύνταξη του Πίνακα 5Γ Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2019 της Κ.Ε.Δ.Α.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Πνευματικού Κέντρου έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Ασπροπύργου σύμφωνα με την υπ’αρ. 824/2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ. Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αρ. 107/2018 μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Πρ. δαπάνης 230.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ

       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        

download file           

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου