59η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 11η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-μοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημε-ρησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 112/2018 μελέτης και β) τον τρόπο εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της δια-κήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια γάλακτος για εργατοτε-χνικό προσωπικό των δράσεων προώθησης της απασχόλησης μέσω των νέων
προ γραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού / Αξιολόγησης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 66246 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού /Αξιολόγησης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 65866 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 4o Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου