59η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.(Ορθή Επανάληψη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 11η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-μοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημε-ρησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 112/2018 μελέτης και β) τον τρόπο εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της δια-κήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια γάλακτος για εργατοτε-χνικό προσωπικό των δράσεων προώθησης της απασχόλησης μέσω των νέων
προ γραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού / Αξιολόγησης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 66246 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού /Αξιολόγησης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 65866 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού / Αξιολόγησης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 65544 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΨΙΛΩ-ΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού / Αξιολόγησης Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 64199 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».

ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να ασκήσει παρέμβαση στην αίτηση της εταιρείας «Δ. ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» στο Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών κατά του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την Αγωγή (εργατικές διαφορές) των Αναγνωστοπούλου Β., κ.λ.π. κατά του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Αθηνών για την αίτηση της εταιρείας Ζουμπουλάκης Α.Ε. κατά του Δήμου.

ΘΕΜΑ 9o Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένα : Εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
Σημείωση: 1 .ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε
να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη.
2.Οι σχετικοί φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται
προς ενημέρωση σας στο Τμ. Γραμμ.Οικ/κής Επιτροπής.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου