1η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019 07:41
Εμφανίσεις: 184

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το υπ'αρ. 32343/21-12-2018 Πρακτικό της επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.)».


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού / Αξιολόγησης του Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 64989, o oποίος αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και συγκεκριμένα υποβολή προσφοράς για το τμήμα 2 προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επιτροπής διαγωνισμού / Αξιολόγησης του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 64244, o oποίος αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δή-μος ενώπιον του 25ου Μονομ. Διοικητ. Πρωτοδ. Αθηνών κατά τη συζήτηση της 18-01-2019, με ΑΝΚ523/2014 Ανακοπής της α.ε. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕ-ΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Ασπροπύργου.
ΘΕΜΑ 5ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file