2η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 620/11-01-2019 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ».

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 621/11-01-2019 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 699/14-01-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 753/14-01-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρο-νικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 839/15-01-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης / Γνωμοδότησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 858/15-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστήμ. 64988 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το τμ. 1 που αφορά το πετρέλαιο κί-νησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 31791/18-12-2018 αιτήσεως του κ. ΝΤΟΝΤΣΗ ΝΙΚ. - ΑΛΕΞ., που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του σύμφωνα με την υπό ημερ. 14-01-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 32259/20-12-2018 αιτήσεως του κ. ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ., που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του σύμφωνα με την υπό ημερ. 14-01-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 31118/12-12-2018 αιτήσεως του κ. ΓΑΛΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ, που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του σύμφωνα με την υπό ημερ. 14-01-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 72/03-01-2019 αιτήσεως της κ. ΓΕΩΡ-ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της εταιρείας MEGA GROUP A. E., σύμφωνα με την υπό ημερ. 15-01-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 708/14-01-2019 αιτήσεως του κ. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της εται-ρείας ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ο.Ε., σύμφωνα με την υπό ημερ. 14-01-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 12ο Διορισμός πληρεξουσίου για παράσταση και σύνταξη προτάσεων επί της Ανακοπής του κ. ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατά του Δήμου Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 13ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 417/09-01-2019 Εισήγηση του Δ/ντή Πολεοδομίας και Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 14ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 415/09-01-2019 Εισήγηση του Δ/ντή Πολεοδομίας και Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 15ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου