3η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 06:22
Εμφανίσεις: 160

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 28η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ανάληψης παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 και ορισμός
υπολόγου υπαλλήλου καθώς και αναπληρωτή αυτού για την διαχείρισή της.

ΘΕΜΑ 2ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύρ-γου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου κατά του ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και κατά της απόφασης Α13521/31-7-2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου Ασπρο-πύργου κατά του ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και κατά της απόφασης Α15156/3-9-2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 4ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου Ασπρο-πύργου κατά του ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και κατά της απόφασης Α13526/31-7-2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για να δοθεί η ειδική εντολή η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην πληρεξούσια Δικηγόρο να καταθέσει αίτηση ενώπιον του Τριμελούς Συμβου-λίου του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 Ν. 3068/2002, για την βεβαίωση της μη συμμόρφωσης του Ελληνικού Δημοσίου προς την υπ΄αριθ. 30830/2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-νών και την καταδίκη αυτού σε χρηματικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπό ημερο-μηνία 22-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου Ασπρο-πύργου κατά του ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και κατά της απόφασης Α13528/31-7-2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την αγωγή των ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ κ.λπ. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΑΓ3865/15-7-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-01-2019 εισήγηση του Γρα-φείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί του θέματος που δια-λαμβάνει το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 1466/22-01-19 της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομι-κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της αγωγής του Στυλιανού Αλμπάντη κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την έφεση της εταιρείας ANTIPOLLUTION ΑΝΩ-ΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών (τμήμα Mονομελούς κακουργημάτων), σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένα : Εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
Σημείωση: 1 .ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε
να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη.
2.Οι σχετικοί φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται
προς ενημέρωση σας στο Τμ. Γραμμ.Οικ/κής Επιτροπής.

download file