4η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 08η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 2322/31-01-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονι-κού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ-ΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟ-ΠΥΡΓΟΥ».


ΘΕΜΑ 2ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 01-03-2019 οπότε και συζητείται η ανακοπή του Ιωάννη Καμπέρη, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 30-01-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 20/31-01-2019 εισήγηση του Δ/ντή Οικ/κών υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018», σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 21/31-01-2019 εισήγηση του Δ/ντή Οικ/κών υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για το διορισμό του Δικηγόρου Αθηνών, Σπυρίδωνα Αρώνη του Νικολάου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου κατά την εκδίκαση της Ανακοπής του Μιχαήλ Νικολάκη σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 05-02-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την αγωγή των ΙΩΑΝΝΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ κ.λπ. κατά του Δήμου Ασπροπύργου , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 05-02-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Ορθή επανάληψη της υπ'αριθ. 534/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 386/09-01-2019 αιτήσεως της κ. ΤΟΧΜΑΖΙΔΗ – ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΣ , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της , σύμφωνα με την υπό ημερ. 05-02-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 425/09-01-2019 αιτήσεως της κ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της , σύμφωνα με την υπό ημερ. 05-02-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 2371/01-02-2019 αιτήσεως της κ. ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑΣ , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της , σύμφωνα με την υπό ημερ.
05-02-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 1613/23-01-2019 αιτήσεως της κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της , σύμφωνα με την υπό ημερ. 05-02-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 769/14-01-2019 αιτήσεως του κ. ΚΟΥΤΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του , σύμφωνα με την υπό ημερ. 05-02-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 13ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 1911/28-01-2019 αιτήσεως του κ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του , σύμφωνα με την υπό ημερ. 05-02-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 14ο Λήψη απόφασης για την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των μέσων ατομικής προστασίας , συμφωνα με το υπ'αριθ.πρωτ. 2124/30-01-2019 πρακτικό επιτροπής.

ΘΕΜΑ 15ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου