8η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010) καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 19η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 3069/11-02-2019 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέρ-γειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ».


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 290,17€ (Α' ΔΕΔΔΗΕ 2019)», σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 37/11-02-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 3278/13-02-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (για τις ανάγκες των δράσεων προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα).

ΘΕΜΑ 4ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου