10η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 06:55
Εμφανίσεις: 146

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 5η Mαρτίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 4286/22-02-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το Τμήμα 2 την Προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 4299/22-02-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.»

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 4618/27-02-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού δηλ. το άνοιγμα των οικονομι-κών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 4ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file