12η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 05:02
Εμφανίσεις: 132

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18 Mαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για προέλεγχο και έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων – Ταμειακού Απολογισμού χρήσεως 2017.
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον Έλεγχο υλοποίησης του Προϋπο-λογισμού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ637/12-3-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 4ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ1063/21-4-2015 , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ638/12-3-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ ΑΕ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου να παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δήμο Ασπροπύργου για την αγωγή που άσκησε ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ στο Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Δήμου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 07-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ EXPRESS κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δήμο Ασπροπύργου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 10-04-2019, οπότε και συζητείται η αγωγή της Μαρίας
Βασιλογιαννακοπούλου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 04-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΝΔΑΛΙΔΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ664/16-3-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου
Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΝΔΑΛΙΔΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3028/15-10-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου
Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΝΔΑΛΙΔΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3030/15-10-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου
Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΝΔΑΛΙΔΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3031/15-10-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου
Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 14ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να συντάξει και να υποβάλλει απόψεις της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά (Τμήμα 11ο Μονομελές) επί της Αίτησης Αναστολής Εκτελέσεως της Χριστίνας Βασιάκου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 07-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 15ο Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 2849/07-02-2019 αιτήσεως της κ. ΠΑΣΑΛΙΔΗ ΕΥΦΗΜΙΑΣ , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της, σύμφωνα με την υπό ημερ. 12-03-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 16ο Λήψη απόφασης για α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ.
31/2019 μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

ΘΕΜΑ 17ο Λήψη απόφασης για α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αρ.
40/2019 μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.»

ΘΕΜΑ 18ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

NIKOΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file