13η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 07:46
Εμφανίσεις: 116

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 19 Mαρτίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 6277/15-03-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρο-νικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΣΥΝΤΗ-ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ.
1/2019 μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ».

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 6080/13-03-2019 Πρακτικού
Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του
έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ».

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 6240/15-03-2019 Πρακτικού
Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 6239/15-03-2019 Πρακτικού
Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ Ρ17 ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 6ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file