3η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 07:38
Εμφανίσεις: 94

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 22-03-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 19/03/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 512/ 19 – 03 - 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη σύμβασης πολιτισμικού
χαρακτήρα για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών για τη σύναψη σύμβασης πολιτισμικού
χαρακτήρα για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του
Αντικειμένου σύμβασης πολιτισμικού χαρακτήρα για το έτος 2019 βάσει
του Ν.4412/2016».

ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας σύναψης
δημόσιας σύμβασης πολιτισμικού χαρακτήρα με ανοικτό διαγωνισμό
άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών».

(Σχ. Εισήγηση 507/19-03-2019 της Εκτελούσα χρέη Τμηματάρχου Διοικητικού –
Οικονομικού κας Νερούτσου Δήμητρα του Χρήστου, κλάδου ΔΕ1 / Διοικητικών,
βαθμό Α΄ ).

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων του τμήματος
Πολιτιστικών για το μήνα Μάρτιο 2019»
(Σχ. Εισήγηση 445/15-3-2019 της Εκτελούσα χρέη Τμηματάρχου Πολιτιστικών»

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων του τμήματος
Επιμόρφωσης μέχρι το Σεπτέμβριο 2019»
(Σχ. Εισήγηση 423/13-3-2019 της Εκτελούσα χρέη Τμηματάρχου Επιμόρφωσης»

ΘΕΜΑ 8ο: «Αιτήσεις - έγγραφα ».

download file