14η /2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

Έχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 26 Mαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ.
2/2019 μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Β΄ ΔΕΔΔΗΕ 2019)» και την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου Αλεξ. Μαυράκη ως υπολόγου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 97/18-03-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 6671/20-03-2019 Πρακτικού Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 59/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 60/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την αίτηση της Ελένης Τσεβά κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, την αίτηση (διαδικασία απαλλοτριώσεων) της Σπυριδούλας Σπάθη κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 5425/06-03-2019 αιτήσεως της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της, σύμφωνα με την υπό ημερ. 22-03-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 6913/21-03-2019 αιτήσεως της εταιρείας EUROCARGO Ε.Π.Ε., που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της , σύμφωνα με την υπό ημερ. 22-03-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 6865/21-03-2019 αιτήσεως του κ. ΠΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του, σύμφωνα με την υπό ημερ.
21-03-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 11ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένα : Εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
Σημείωση: 1 .ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε
να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη.
2.Οι σχετικοί φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται
προς ενημέρωση σας στο Τμ. Γρ.Οικ/κής Επιτροπής.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου