2η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 05:51
Εμφανίσεις: 99

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας &
3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του Α΄ Καπή
στην αίθουσα συνεδριάσεως στον 3ο όροφο την 28-03-2019 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 28/03/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 331 / 26 – 03 - 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο : « Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού,
ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ),
περιόδου 2019-2020 »

( Σχετικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 46828/1646/141/38/30-01-2019
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού & εισήγηση της τμηματάρχου
Αθλητικών Δραστηριοτήτων κας Τσίγκου Αλεξάνδρας του Παντελεήμων
με αριθμό πρωτοκόλλου 327/21-03-2019 ).

ΘΕΜΑ 2ο : « Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών».

( Σχ. εισήγηση του Τμηματάρχη Υπηρεσιών Υποστήριξης
κου Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου αριθ. πρωτ. 328 / 21-03-2019).

ΘΕΜΑ 3ο :« Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – παροχής γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016 & Ν.2690/1999.

( Σχ. εισήγηση του τμηματάρχη Υπηρεσιών Υποστήριξης
Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 329/21-03-2019 ).

ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών –
γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 σύμφωνα με την περίπτωση Η παρ.1
το άρθρο 221 Ν.4412/2016.

( Σχ. εισήγηση του τμηματάρχη Υπηρεσιών Υποστήριξης
Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 329/21-03-2019 ).

ΘΕΜΑ 5ο : « Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
για το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

( Σχ. εισήγηση του τμηματάρχη Υπηρεσιών Υποστήριξης
Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 329/21-03-2019 ).

ΘΕΜΑ 6ο : « Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του
αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών
υπηρεσιών για το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016.

( Σχ. εισήγηση του τμηματάρχη Υπηρεσιών Υποστήριξης
Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 329/21-03-2019 ).

ΘΕΜΑ 7ο : « Λήψη απόφασης για την σύσταση πάγιας προκαταβολής,
ορισμό υπολόγου και ψήφιση διάθεσης πίστωσης των κωδικών αυτής
για το οικονομικό έτος 2019 ».

( Σχ. εισήγηση του τμηματάρχη Υπηρεσιών Υποστήριξης
Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 330/26-03-2019 ).

ΘΕΜΑ : 8ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Αποδέκτες Πίνακας Διανομής :
1. Παπαδόπουλος Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Τσολερίδης Κωνσταντίνος
3. Ψωμιάδης Μιχαήλ
4. Μαλαματάς Βαγγέλης
5. Κοναξής Αντώνης
6. Μάμας Μάρκος
7. Μπακάλης Δημήτριος
8. Μαζμανίδης Δημήτριος
9. Γκούμα – Πατέλα Μαρία
10. Μυλωνάς Σταμάτιος
11. Τερζόγλου Νικόλαος
12. Μαυράκη Σπυριδούλα
13. Πανουργιάς Παναγιώτης
14. Τσίγκου Αλεξάνδρα ( εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
3. Αντιδήμαρχο του Ν.Π.Δ.Δ.
4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Διεύθυνση Νομικού Προσώπου.

download file