15η /2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 02 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για τον «Εξωδικαστικό συμβιβασμό επί της απόφασης 248/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έγκριση Σχεδίου Συμφωνητικού». σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 115/27-03-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χ.Ε. προπληρωμής Νο Β213/19 ποσού 290,17€ επ' ονόματι τoυ δημοτικού υπαλλήλου κ. Μαυράκη.


Αλέξανδρου, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 158/28-03-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 7170/26-03-2019 αιτήσεως της κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής της, σύμφωνα με την υπό ημερ. 27-03-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ. 7417/29-03-2019 αιτήσεως του κ. Τσίγκου Αθανάσιου , που αφορά τη ρύθμιση οφειλής του , σύμφωνα με την υπό ημερ.29-03-2019 Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 5ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείο Αθηνών, την αγωγή της εταιρείας «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό
ημερομηνία 29-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας «ΜΠΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 29-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας RETCO
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3032/15-10-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 29-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας RETCO
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ3033/15-10-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 29-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένα : Εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών
Σημείωση: 1 .ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε
να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη.
2.Οι σχετικοί φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται
προς ενημέρωση σας στο Τμ. Γρ.Οικ/κής Επιτροπής.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου