16η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 05 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 47/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημο-πρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 62/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων
δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ 260».


ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 44/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «Ενοικίαση μηχανημάτων συντήρησης πεζοδρομίων».
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 43/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημο-πρασίας για την «Ενοικίαση βαρέων μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για τoν τρόπο εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της δημο-πρασίας, με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχο-λείου με τη διαδικασία της δημοπρασίας» σύμφωνα με (άρθρο 3 παρ. 1 Π.Δ.270/1981 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010).
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την δαπάνη, την έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής και τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 164/01-04-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χ.Ε. Προπληρωμής ποσού 2.000,00€ με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη», επ'ονόματι του δημ. υπαλλήλου ΚΟΠΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 167/02-04-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομι-κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου