17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-μοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημε-ρησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και την Τροποποίη-ση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 179/05-04-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αρ. πρωτ. 7617/01-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».


ΘΕΜΑ 3ο Παράταση της διάρκειας μισθώματος του υπ'αρ.13491/05-05-2016 ιδιωτικού συμφωνητικού από 06-05-2019 έως 05-05-2020 με ανάλογη αναπροσαρμογή του που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 3%.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής και τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου (Γ΄ ΔΕΔΔΗΕ 2019) σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 167/03-04-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου