20η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 02 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9732/22-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9634/23-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου με τίτλο «ΣYΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9729/22-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 260».

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9730/22-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ» .

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9731/22-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 9856/24-04-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 93/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων
δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρτ.: 9915/2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 92/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων
δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρτ.: 9915/2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 95/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων
δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SLURRY SEAL» σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρτ.: 9915/2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 94/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων
δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρτ.: 9915/2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 96/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων
δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ»
σύμφωνα με την υπ'αριθ. πρτ.: 9915/2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ.
ΘΕΜΑ 12ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου