21η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 14 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 10472/07-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 10646/08-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π».

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπηθεί ο Δήμος ενώπιον του 3ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση την 13-06-2019 της με ΑΒΕΜ:ΠΡ345/11-04-2019 προσφυγής του Δήμου κατά της από 29-03-2019 «ορθώς επαναληφθείσης» αποφάσεως της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 και της 12-03-2019 αποφάσεως της ίδιας Επιτροπής και κατά της α.ε. με την επωνυμία «Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 4ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-πρόκληση του Δήμου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 09-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για: α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 11/2019 Μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων
δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτ. 269/10-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 6ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου