22η/2019 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 08:13
Εμφανίσεις: 95

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δήμο
Ασπροπύργου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
κατά τη συζήτηση της αγωγής του Κεχιόπουλου Ιωάννη, σύμφωνα με την υπό
ημερομηνία 16-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 2ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δήμο Ασπροπύργου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ρεζτσοβ Χριστόφορου (Reztsov Christoforo), σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 16-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 11378/17-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 11384/17-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την οριστική
κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 11394/17-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αριθ. 11389/17-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων της επιτροπής διαγωνισμού & την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 260».
ΘΕΜΑ 7ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ασπροπύργου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών καταθέτοντας Προσφυγή κατά της Αποφάσεως του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 16-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την ανακοπή ερημοδικίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την ανακοπή ερημοδικίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΑΙΕ2201/5-10-18 , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 10ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την ανακοπή ερημοδικίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΑΙΕ2204/5-10-18, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΙΑΔΝΗ EXPRESS ΑΦΟΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΙΜΕ ΕΠΕ κατά του Δήμου
Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 12ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΙΑΔΝΗ EXPRESS ΑΦΟΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΙΜΕ ΕΠΕ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ2037/29-6-2015 , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 13ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΙΑΔΝΗ EXPRESS ΑΦΟΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΙΜΕ ΕΠΕ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ2039/29-6-2015,σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019
εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 14ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΙΑΔΝΗ EXPRESS ΑΦΟΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΙΜΕ ΕΠΕ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ2042/29-6-2015 ,σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 15ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την αγωγή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΑΓ5639/2-12-2015 ,σύμφωνα με την υπό
ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 16ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την αίτηση των ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΑΣΑΚΗ κ.λπ. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΑΙ4960/20-7-2016,σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 17ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την αίτηση της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΛΑ5758/12-10-2016 ,σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 18ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή(αίτηση συμβιβασμού) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΙΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ1399/12-5-15 ,σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 19ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή (αίτηση συμβιβασμού) της εταιρείας ΡΟΥΣΣΟΣ Ι.
ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Μ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ961/9-4-2015 ,σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 20ο Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 670,00€ και β) τον ορισμό δημοτικού υπαλλήλου ως υπολόγου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 273/16--05-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 21ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή της εταιρείας ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΙΑΔΝΗ EXPRESS ΑΦΟΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΙΜΕ ΕΠΕ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ2040/29-6-2015 ,σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 20-05-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file