23η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 10:04
Εμφανίσεις: 86

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ. 6 του αρ.75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30η Μαίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ. σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε & να αποφασίσουμε για το ένα & μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω έκτακτων αναγκών και περιορι-σμένων χρονικών -ορίων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 11957/27-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Συνημμένα : Εισηγήσεις των
1 . αρμοδίων Υπηρεσιών
Σημείωση: ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε
να ενημερωθούν τα αναπληρωματικά μέλη.
2.Οι σχετικοί φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται προς ενημέρωση σας στο Τμ. Γρ.Οικ/κής Επιτροπής.

download file