24η/2019 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 11 Ioυνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 278/05-06-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικης Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 12914/07-06-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».


ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 12.381,40 ευρώ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για εξόφληση Δ΄ ΔΕΔΔΗΕ 2019, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 275/28-05-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση Λογ/σμού δαπανών Χρηματ. Εντάλματος Προπλ. Νο Β546/2019 ποσού 1.027,53 ευρώ, επ'ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου κ. Μαυράκη Αλέξανδρου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 277/31-05-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κής Υπηρεσίας.
Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου