25η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25η Ioυνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Προέλεγχος και Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων - Ταμεια-κού Απολογισμού χρήσεως 2018, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 281/20-06-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 12480/04-06-2019 Πρακτι-κού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διε-νέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστήματος 79484 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ Ρ17 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρτ 13678/14-06-2019 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ' αρ.πρτ.13679/14-06-2019 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέρ-γειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 79491 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», σύμφωνα με την υπ'αριθ. πρτ :13678/14-06-2019εισήγηση της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 4ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την αίτηση της εταιρείας ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 19-06-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου