26η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 07:25
Εμφανίσεις: 57

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 28η Ioυνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ. 30/2019 μελέτης της Δ/νσης Πολ/μίας & Τ.Υ και β) τον τρόπο εκτέλεσης και Κα-τάρτιση των όρων δημοπρασίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση –
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων
(Οδοφωτισμός), με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Ασπροπύργου».
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.326,77 και ορι-σμός υπολόγου υπαλλήλου (Ε΄ ΔΕΔΔΗΕ 2019), σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 285/25-06-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file