27η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 10:32
Εμφανίσεις: 58

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 05η Ioυλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-μοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημε-ρησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 14847/01-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστήμ72753 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της υπ'αρ.113/2019 μελέτης που αφορά την «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος», β) τον Τρόπο εκτέλεσης και την Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον παραπάνω διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.15130/03-07-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της υπ'αρ.116/2019 μελέτης που αφορά την «Προμήθεια υλικών υποβάσεως οδών», β) τον Τρόπο εκτέλεσης και την Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον παραπάνω διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.15130/03-07-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τ.Υ.

Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file