30η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

Έχοντας υπ’ όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30η Ioυλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 16843/22-07-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό. Συστήματος 75521 για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SLURRY SEAL».

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 16877/22-07-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό. συστήματος 75552 για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ».

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκτιμήσει εάν υπάρχει έδαφος και λόγοι εφέσεως κατά της απόφασης 763/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές Διαφορές), σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την Αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία ΒΙΑΣΦΑΛΤ Α.Ε. κατά του Δήμο Ασπροπύργου, με ΓΑΚ 55141/2019 και ΕΑΚ 4811/2019, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) κατά την εκδίκαση της αγωγής της «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ» κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με ΓΑΚ 30916/2019 και ΕΑΚ 675/2019, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την Ανακοπή του ΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΑΝΚ1857/11-5-2016, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτημα Συμβιβαστικής Επίλυσης της εταιρείας ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. – Μ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ – Γ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ790/3-3-2016 , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτηση Συμβιβασμού της εταιρείας ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ A.E. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ759/1-3-2016 , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτηση Διοικητικής Επίλυσης της εταιρείας CORRECT LOGISTICS A.E. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6875/13-7-2018, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτηση Διοικητικής Επίλυσης της εταιρείας CORRECT LOGISTICS A.E. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6890/13-7-2018, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτηση Διοικητικής Επίλυσης της εταιρείας CORRECT LOGISTICS A.E. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6888/13-7-2018, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χ.Ε. προπληρωμής Νο Α199/19 ποσού 12.381,40 € επ’ ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου κ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ., σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 301/18-07-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών, την προσφυγή – αίτηση συμβιβασμού της εταιρείας ΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ760/1-3-2016, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για: Ματαίωση/ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης για την υπηρεσία «Διαχείριση και αξιοποίηση με ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 302/23-07-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 15ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την, εκ μέρους του Δήμου Ασπροπύργου, διερεύνηση νομικών ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με θέμα: «Ατμοσφαιρική ρύπανση και ανθρώπινη υγεία στο Δήμο Ασπροπύργου: προσδιορισμός χημικών ρύπων, χαρακτηρισμός πιθανών πηγών εκπομπής και διερεύνηση της κάλυψης των νομοθετικών απαιτήσεων», σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου