32η/2019 Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 27η Aυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διά-ταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ)».


ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 18534/14-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστήμ. 75231 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 18552/14-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστήμ. 75213 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 18555/14-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστήμ. 75166 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».

Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου