34η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010) (όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ. 77 & 116 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του Ν.4623/2019), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων», σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δήμο
Ασπροπύργου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


οπότε και επανασυζητείται η αγωγή του Jankulla Devis του Petrih, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 03-09-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την Απόδοση Λογ/σμού δαπανών Χρηματ. Εντάλματος Προπλ. Νο Β1132/2019 ποσού 4.326,77 ευρώ, επ' ονόματι του δημοτικού υπαλ-λήλου κ. Μαυράκη Αλέξανδρου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.312/03-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κής Υπηρεσίας
.
ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφω-τισμού έτους 2020»,σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 314/04-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικης Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την «Αναπροσαρμογή Δημοτικού Φόρου Οικονομικού
Έτους 2020», σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 315/04-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικης Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την «Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως υπεδάφους έτους 2020» σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 316/04-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την «Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως πεζοδρομίων και κοι-νοχρήστων χώρων έτους 2020». σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 317/04-09-2019
Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης, για τη λύση σύμβασης, με τίτλο: «ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ» και τη σύνταξη νέας μελέτης, λόγω μεταβολής των δικαιούχων παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.325/05-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο Παραίτηση του Δήμου Ασπροπύργου από τις υπ' αρίθμ. ΕΦ1694/2015, ΕΦ2309/2016, ΕΦ2310/2016, ΕΦ2312/2016, ΕΦ2306/2018 και ΕΦ2304/2015 Εφέ-σεις , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 05-09-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομι-κής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 9ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου