6η/2019 Συνεδριαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010) (όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 77 & 116 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του ν.4623/2019), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 10 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Ορισμός Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων επί της οδού Δοϊράνης 1, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 19590/06-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχν. Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 3ον: Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου