30η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Έχοντας υπ’ όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30η Ioυλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 16843/22-07-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό. Συστήματος 75521 για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SLURRY SEAL».

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 16877/22-07-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό. συστήματος 75552 για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ».

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκτιμήσει εάν υπάρχει έδαφος και λόγοι εφέσεως κατά της απόφασης 763/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές Διαφορές), σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την Αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία ΒΙΑΣΦΑΛΤ Α.Ε. κατά του Δήμο Ασπροπύργου, με ΓΑΚ 55141/2019 και ΕΑΚ 4811/2019, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) κατά την εκδίκαση της αγωγής της «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ» κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με ΓΑΚ 30916/2019 και ΕΑΚ 675/2019, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την Ανακοπή του ΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΑΝΚ1857/11-5-2016, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτημα Συμβιβαστικής Επίλυσης της εταιρείας ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. – Μ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ – Γ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ790/3-3-2016 , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτηση Συμβιβασμού της εταιρείας ΑΛΜΑΤΡΑΝΣ A.E. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ759/1-3-2016 , σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτηση Διοικητικής Επίλυσης της εταιρείας CORRECT LOGISTICS A.E. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6875/13-7-2018, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτηση Διοικητικής Επίλυσης της εταιρείας CORRECT LOGISTICS A.E. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6890/13-7-2018, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών, την Προσφυγή – Αίτηση Διοικητικής Επίλυσης της εταιρείας CORRECT LOGISTICS A.E. κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6888/13-7-2018, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την Απόδοση λογαριασμού δαπανών Χ.Ε. προπληρωμής Νο Α199/19 ποσού 12.381,40 € επ’ ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου κ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ., σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 301/18-07-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ασπροπύργου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών, την προσφυγή – αίτηση συμβιβασμού της εταιρείας ΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ760/1-3-2016, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για: Ματαίωση/ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης για την υπηρεσία «Διαχείριση και αξιοποίηση με ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 302/23-07-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 15ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την, εκ μέρους του Δήμου Ασπροπύργου, διερεύνηση νομικών ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με θέμα: «Ατμοσφαιρική ρύπανση και ανθρώπινη υγεία στο Δήμο Ασπροπύργου: προσδιορισμός χημικών ρύπων, χαρακτηρισμός πιθανών πηγών εκπομπής και διερεύνηση της κάλυψης των νομοθετικών απαιτήσεων», σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22-07-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

download file

5η Συνεδρίαση 2019 Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου, οδός Αλησμόνητων Πατρίδων, τέρμα Παπαφλέσσα, με θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου λόγω παραίτησης της μισθώτριας, έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου λόγω λήξης της σύμβασης, έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο Πρόεδρος

Της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

download file

28η/2019 Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 15η Ioυλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-τικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ' αριθμ. 13163/10.06.2019 αιτή-σεως της Εταιρείας με την επωνυμία : «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-117 του Ν.4611/2019.

Διαβάστε περισσότερα: 28η/2019 Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης.

27η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 05η Ioυλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-μοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημε-ρησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 14847/01-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. συστήμ72753 για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα: 27η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

4η/2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 05 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα – συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης του Ερευνητικού Έργου, «Ατμοσφαιρική ρύπανση και ανθρώπινη υγεία στο Δήμο Ασπροπύργου: προσδιορισμός χημικών ρύπων, χαρακτηρισμός πιθανών πηγών εκπομπής και διερεύνηση της κάλυψης των νομοθετικών απαιτήσεων» του Τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεις του Δήμου Ασπροπύργου.

Διαβάστε περισσότερα: 4η/2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

8η/2019 Συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 04-07-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα: 8η/2019 Συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

26η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 28η Ioυνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα: 26η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

7η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 27-06-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα: 7η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου