3η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 22-03-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα: 3η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ασπροπύργου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, (Λ. Δημοκρατίας 141), με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση/χρηματοδότηση που αφορά την ανέγερση νέων Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ασπροπύργου επί των απαντήσεων που έδωσε η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το τακτικό μέλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος.

Ο Πρόεδρος
Της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Ασπροπύργου

ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

download file

13η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 19 Mαρτίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 6277/15-03-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρο-νικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τίτλο «ΣΥΝΤΗ-ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αρ.
1/2019 μελέτης και β) τον Τρόπο εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ».

Διαβάστε περισσότερα: 13η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

2η/2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 19 Mαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για δέντρα σε Κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 3125/11-02-2019 της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχν. Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 2ον: Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: 2η/2019 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

12η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18 Mαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για προέλεγχο και έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων – Ταμειακού Απολογισμού χρήσεως 2017.
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον Έλεγχο υλοποίησης του Προϋπο-λογισμού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 3ο Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την προσφυγή του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ κατά του Δήμου Ασπροπύργου, με αριθμό εισαγωγής ΠΡ637/12-3-2015, σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 06-03-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 12η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου».
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για το σχέδιο δράσης με τίτλο «ΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΥΛΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΝΕΡΟ», άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης της δράσης και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης με το Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 5883/31-12-2018, στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5010706, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα: 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

6η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τρίτη 12 Μαρτίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 12/3/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5567/07-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Θέμα 1ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Β΄τμ. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Δημήτριου Αντωνίου, του Σωτηρίου, για τη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Σοφίας συζ. Αναστασίου Ρόδη το γένος Πηλιχού, για τη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Λαζαρίδη Παναγιώτη, του Αναστασίου και Λαζαρίδη Κυριακή (Κίλια) συζ. Παναγιώτη Λαζαρίδη , για τη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας Λιάκου Σοφίας, συζ Θεοφίλου Λιάκου (επικαρπία 100%), Λιάκου Ευάγγελου του Θεοφίλου και Βασιλικής Λιάκου του Θεοφίλου (ψιλή κυριότητα 50% έκαστος),για τη διάνοιξη της Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό Διοσκουρίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης κατανομής Κ.Α.Π., έτους 2019, στις Σχολικές Επιτροπές, για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου – ΤΑΠ, βάσει του Ν.4368/2016 άρθρο 13, για την κα Φουρίκη Μαρία, του Νικόλαου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2011 και 2012 & επαναβεβαίωσή τους, για την μη ηλεκτροδοτούμενη εταιρεία με την επωνυμία Απαζίδης Παύλος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία των ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ, του ΣΤΑΥΡΟΥ & ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, του ΛΑΖΑΡΟΥ, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 86/ΟΙΚ.ΥΠ./07.03.2019 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Διαγραφή του Χ.Κ. 3573/2019, ποσού 825,00€ που αφορά Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης, επ' ονόματι ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΦΛΩΡΑΣ, του Παρασκευά.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο : Διαγράφη του ΧΚ 3427/2019 ποσού 2.500€, που αφορά παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ' ονόματι ΒΑΣΙΛΟΠΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Θ-0004 οικογενειακού τάφου, στον κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος , κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 14ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Θ-0116-4 οικογενειακού τάφου, στην κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος , κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 15ο : Δωρεά εξόδων ενταφιασμού, ανόρυξης και τριετίας, για τον θανόντα Γεώργιο Κατσάκο, του Δημητρίου, με ημερομηνία θανάτου, 03-01-2019.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την τεκμηρίωση του υπ' αριθ. Ζ-1236 ως μονού τάφου και την παραχώρηση αυτού στους κληρονόμους του Σολομώντα Σιδηρόπουλου, του Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 17ο : Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 18ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

download file

11η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.(Ορθή Επανάληψη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ. 6 του αρ.75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 01η Mαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε & να απο-φασίσουμε για το ένα & μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω των έκτακτων & απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατ' επείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» συνολικού ποσού 24.719,40€, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 80/01-03-2019
εισήγηση του Δ/ντή Οικ/κής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: 11η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.(Ορθή Επανάληψη).

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου