Εκτακτη Πρόσκληση για την 7η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπης.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ. 6 του αρ.75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 12η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. σε έκτακτη δημό-σια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε & να αποφασί-σουμε για το ένα & μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω των έκτακτων & απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατ' επείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» συνολικού ποσού 24.719,40€, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 41/11-02-2019
εισήγηση του Δ/ντή Οικ/κής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: Εκτακτη Πρόσκληση για την 7η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπης.

4η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 4η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 13/2/2019,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2891/07-02-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 4η/2019 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

3η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 3η δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου, και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.
1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού με την μορφή Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με αντίτιμο διάρκειας εννέα (9) μηνών για το οικονομικό έτος 2019» του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΎΡΓΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα: 3η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

6η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 08η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. έτους 2019» σύμφωνα με την υπ'αρ. 31/05-02-2019 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Διαβάστε περισσότερα: 6η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

4η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 08η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ'αρ. πρωτ. 2322/31-01-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονι-κού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘ-ΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟ-ΠΥΡΓΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα: 4η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

5η Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, παρ. 6 του αρ.75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 05η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε έκτακτη δημό-σια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφα-σίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω περιορισμένων χρονικών ορίων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ' αρ. Υπ. Απ., αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη.

Διαβάστε περισσότερα: 5η Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση Δ.Ε.Π

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Πρόσκληση Δ.Ε.Π

1η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 01-02-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: 1η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου