6η/2019 Συνεδριαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010) (όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 77 & 116 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του ν.4623/2019), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 10 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Ορισμός Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων επί της οδού Δοϊράνης 1, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 19590/06-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχν. Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 3ον: Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Διαβάστε περισσότερα: 6η/2019 Συνεδριαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6η/2019 Συνεδριαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010) (όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 77 & 116 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του ν.4623/2019), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 10 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Ορισμός Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων επί της οδού Δοϊράνης 1, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 19590/06-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχν. Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 3ον: Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Διαβάστε περισσότερα: 6η/2019 Συνεδριαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

34η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010) (όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ. 77 & 116 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του Ν.4623/2019), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων», σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δήμο
Ασπροπύργου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα: 34η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

14η/2019 Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 14η δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2019, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, για ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συζήτηση και λήψη απόφασης με αφορμή δημοσιεύματα για τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού εντός των ορίων του Δήμου μας.

download file

33η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 06 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο Ορισμός Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 310/02-09-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικης Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 33η/2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

7η Συνεδρίαση 2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.(Ορθή Επανάληψη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotikoΣας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 6/9/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 141), με θέματα:
Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης αναφορικά με την προμήθεια ειδών ασφαλείας & ένδυσης - μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), στους σχολικούς καθαριστές & καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου για την σχολική περίοδο 2019-2020. [παρ.3 του άρθρου 97 Ν.4483/2017 (Α΄107/31-7-2017), ΥΑ 1940/2018 & το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. οικ.4632/16-2-2018 - προμήθεια Μ.Α.Π.]
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης αναφορικά με την προμήθεια φρέσκου γάλακτος στους καθαριστές & καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου για την σχολική περίοδο 2019-2020. [παρ. 3 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (Α΄107/31-7-2017), ΥΑ 1940/2018 & το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών οικ.4632/16-2-2018 - προμήθεια Μ.Α.Π)].

Διαβάστε περισσότερα: 7η Συνεδρίαση 2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου...

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

likio aspropyrgoyΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπρόπυργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου και εξουσιοδότηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για την υπογραφή της σύμβασης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

ΘΕΜΑ 3ο: Προκήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου λόγω παραίτησης της μισθώτριας, έγκριση των όρων της προκήρυξης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Διαβάστε περισσότερα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

6η Συνεδρίαση 2019 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΣας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 30/8/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 141), με θέματα:
Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.
Θέμα 2ο: Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 11ου Δημοτικού Ασπροπύργου. Έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση επιτροπών για την διενέργεια του διαγωνισμού.
Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης των σχολικών χώρων: των 1ου , 3ου , 10ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων Ασπροπύργου για την λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου